Skip to main content

Beleidsvoornemens voor 2024 en verder

(Gepresenteerd op ALV 2024. Klik hier voor printversie in pdf)

Samenvatting:

  • We zorgen dat we een eenheidsklasse blijven en dat er eenheid in de club is;
  • Leden ontmoeten elkaar in de regio maar ook landelijk (over de regio’s); Promotie van de klasse om instroom van nieuwe zeilers te blijven genereren;
  • Communicatie binnen de club via Jollenbulletin, website, Jollenvlaag en Jollenpost continueren;
  • Naast plassenbanen ook aandacht voor op-en-neer banen. Naast het NK organiseren we een NK sprint. Team zeilen gaan we uit proberen.
  • Het NK en NK sprint plannen we 3-4 jaar vooruit Beide NK rouleren over de regio’s.
  • Eén toertocht per regio waarbij ook deelnemers van buiten de regio welkom zijn.
  • We houden contact met het buitenland. De Buitenland commissaris zorgt voor initiatieven en coördinatie.
  • De contributie wordt verhoogd.
  • Er wordt naar nieuwe bestuursleden gezocht en voor noorden een regiocommissaris.
  • 2024 is een lustrumjaar (110 jaar jol). Bij verschillende evenementen vieren we dat.

Wat is nog niet af uit het vorige beleidsplan?

De eerste vier jaren van dit bestuur is er veel ‘onderhoud’ gepleegd. Daar zijn we nu bijna mee klaar. Niet alles uit het vorige beleidsplan is afgerond. Nieuwe bestuursleden en het vinden van een regio commissaris voor het noorden en het herstellen van de eenheid in de club is nog ‘werk in uitvoering’. Er zijn door enkele leden initiatieven genomen die veelbelovend zijn. Het bestuur ondersteunt die van harte. Met het introduceren van andere wedstrijdvormen (sprint, teamzielen en op-en-neer banen) blij aandacht vragen en dat geldt ook voor de communicatie naar leden en naar buiten en dat geldt ook voor de promotie van de klasse en onze club. En natuurlijk ook het toerzeilen.

Waar zetten we de komende jaren op in?

Saamhorigheid in de club

Het zwaardkast dossier is nu afgesloten. Het vertrouwen is nog niet bij iedereen terug. Er wordt hard gewerkt aan het herstellen van de saamhorigheid.

Vergeven, Vergeten en Vooruit zijn de steekwoorden.

Leden ontmoeten elkaar. Klassenevenementen.

De jollen activiteiten concentreren zich op drie locaties. De Kaag, Loosdrecht en het Noorden. Deze vloten/nesten organiseren activiteiten en hebben sterke onderlinge sociale contacten. De regiocommissarisen spelen hierbij een belangrijke rol. Het is vaak moeilijk om een regiocommissaris te vinden. Het is niet perse een één mans/vrouw baan. Voor regio Noord is er nu een regiocommissaris ad interim. Dit jaar moet er iemand worden gevonden.

Leden ontmoeten elkaar binnen de regio’s bij de diverse zeilactiviteiten en evenementen. De Jolly Midweek, klassenevenementen, toertocht en het NK zijn bij uitstek de evenementen waar de jollenzeilers elkaar over de regio grens heen ontmoeten. Bij deze evenementen is naast de wedstrijd zeilen het sociale aspect een belangrijk element. Het blijkt dat slechts weinigen van buiten de regio deze activiteiten bezoeken. Dus wat is de toekomst/nut van het klassenevenement? We gaan proberen de deelname van buiten de regio te verhogen. We gaan de huidige vorm analyseren om van daaruit te bepalen wat er anders moet en kan om juist dat sociale aspect en het meedoen vanuit andere regio’s te verbeteren.

Buiten het seizoen is de ALV en webinars (winter) de plek om elkaar te ontmoeten.

In 2024 hebben we een lustrum (110 jaar jol). Op een aantal evenementen we besteden we daar aandacht aan.

Promotie van De Twaalfvoetsjollenclub. Instroom van nieuwe jollenzeilers en uitstraling naar buiten

De uitstraling naar buiten is de laatste jaren niet altijd positief geweest. Het beïnvloedt het imago van de klasse en daarmee de aantrekkingskracht op nieuwe jollenzeilers. Maar gelukkig blij de klasse nieuwe zeilers aan trekken. Dat moeten we zien vast te houden. Om de klasse levend te houden dienen er elk jaar 10-15 nieuwe zeilers bij te komen. Actief werven van nieuwe zeilers is en blij van groot belang. Het uitdragen van de sterke kenmerken van onze klasse en club zoals de gezelligheid, het actief en veel kunnen zeilen overal in Nederland in een betaalbaar en handelbaar bootje en het wedstrijdvaren op hoog niveau zijn de basis ingrediënten van deze promotie. Het proefzeilen en het begeleiden van nieuwe jollen zeilers verdient daarbij alle aandacht.

De promotie jollen Beia en Cocootje helpen daarbij. De beste promotie blijft de deelname in grote getallen aan de diverse evenementen door het hele land.

Communicatie

Communicatie met de leden was en blijft een hoge prioriteit van het bestuur. Met Frank Havik als nieuw bestuurslid (na goedkeuring van de ALV) hebben we een deskundige op dit gebied aan het bestuursteam toegevoegd. Hij zal een aantal taken op dit gebied van de voorzitter en secretaris overnemen.

De website is geheel vernieuwd en voldoet daarmee weer geheel aan de eisen van vandaag wat betreft vormgeving, toegankelijkheid en bedieningsgemak, maar ook de veiligheid en privacy is nu goed geregeld.

De Jollenpost richt zich op wedstrijd/toerverslagen en mededelingen en uitleg. Leden worden gevraagd verslagen in te sturen. Regio commissarissen worden gevraagd dat binnen hun regio te helpen organiseren.

Middels de Jollenvlaag worden korte mededelingen gedeeld en wordt “breaking news” gebracht.

We houden contact met onze sponsoren en adverteerders. Daar waar nodig en mogelijk willen we nieuwe sponsoren aantrekken. De lokale WhatsApp groepen en facebook groepen lopen goed. De besturing daarvan ligt bij de regio. Eén keer per jaar aan het einde van het jaar verschijnt het Jollenbulletin. Het Bulletin is een grote post op de begroting ter dekking dient de contributie te worden verhoogd en zoeken we naar sponsoren.

Wedstrijdvormen

Team zeilen was in het verleden een vast onderdeel van het wedstrijdprogramma dat willen we weer terug. Daartoe gaan we informeel het teamzeilen eerst in het klein uitproberen.

Naast de vaak georganiseerde plassenbanen is er een belangstelling voor op-en-neer banen en sprinten. Diversiteit maakt de klasse aantrekkelijk. We blijven daar aandacht geven bij onze eigen evenementen en bij de wedstrijdorganiserende watersportverenigingen.

Toeren

We streven naar één toertocht in elke regio open voor alle leden.

Buitenland

We hebben in Jaap van Hasselt een commissaris buitenland. De buitenlandse jollen wedstrijden worden gepubliceerd op de site. Het bestuur onderhoudt daar waar nodig en mogelijk de contacten met de buitenlandse organisaties. Verder zijn er prachtige initiatieven vanuit de leden om in het buitenland te varen. Buitenlandse jollen zeilers zijn en blijven welkom om hier in Nederland mee te doen aan wedstrijden. De Nederlandse klassen voorschriften worden dan toegepast of er dient specifiek een uitzondering gemaakt te worden die van tevoren duidelijk wordt gecommuniceerd.

Financiën, begroting

De club is financieel gezond. Evenementen worden zo veel als mogelijk kostendekkend georganiseerd. Daar waar nodig kunnen evenementen door de Club worden ondersteund. Voor bijzondere activiteiten of onderdelen zal op sponsoring worden ingezet. Voor het lustrum kan indien nodig de kasreserve worden aangesproken.

De contributie wordt verhoogd om ook de komende jaren een sluitende begroting te waarborgen.

Bestuur en commissies, statuten en huishoudelijk reglement

Onze statuten en huishoudelijk reglement zijn zeer lang geleden opgemaakt. De statuten voldoen op onderdelen niet meer aan de huidige wet en regelgeving. Het huishoudelijk reglement verdient een aanpassing om het weer goed te laten aansluiten bij de werkwijze van nu. Het bestuur schrijft een ledenvergadering uit waarin nieuwe statuten en huishoudelijk reglement ter goedkeuring worden gepresenteerd.

De verzekering tegen aansprakelijkheid voor bestuurders en de dekking van eventuele juridische kosten verdient aandacht. De wijzigingen in wetgeving en de daarop aangepaste statuten en huishoudelijk reglement vragen om een nieuwe analyse daarvan. Uit die analyse zal blijken wat te doen. Het bestuur zal daaraan uitvoering geven.

Het streven is om het bestuur naar het statutaire maximum van 5 leden te brengen om zo ook de lagere termijn continuïteit te waarborgen. Er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk spreiding over de regio’s bij het zoeken naar nieuwe bestuur en commissie leden. Vrouwelijke bestuursleden hebben de voorkeur.

De post van Regiocommissaris Noord is nog steeds vacant. Het bestuur blijft actief zoeken naar vervanging.

Bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub

Jaap Wientjes, Jules ten Berg, Rudy Kuiters en Harm Yntema