Skip to main content

Statuten Twaalfvoetjollenclub 1979

Statuten
van de
De Twaalfvoetsjollenclub
Heden de zesde maart negentienhonderd negen en zeventig verscheen voor mij, mr Johannes Karstens, notaris ter standplaats Leiden: De heer drs. Johannes van Deventer, geoloog, wonende te Sassenheim, Elbalaan 47. De comparant verklaarde, dat in een op zeventien november negentienhonderd acht en zeventig, te Oud Ade, gemeente Alkemade, gehouden algemene ledenvergadering van de te Leiden gevestigde vereniging: Nederlandse Internationale Twaalfvoetsjollen Organisatie (N.I.J.O.), rechtsgeldig werd besloten de statuten van de vereniging opnieuw vast te stellen, terwijl de comparant door de algemene vergadering werd gemachtigd al het nodige te doen om gemeld besluit ten uitvoer te (doen) brengen. Van gemelde notulen blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel van die notulen. De comparant, handelend als gemeld, verklaarde de statuten van de vereniging thans vast te stellen als volgt:
1

STATUTEN
Naam, zetel en duur: Artikel 1. De vereniging is op één en twintig mei negentienhonderd zestig opgericht te Haarlem als “Nederlandse Internationale Twaalfvoetsjollen Organisatie (N.I.J.O.). Thans draagt zij de naam “De Twaalfvoetsjollenclub”, is gevestigd te Leiden en duurt voor onbepaalde tijd voort.
Doel. Artikel 2. Het doel van de vereniging is het propageren en bevorderen van de watersport, speciaal het zeilen – en met name het wedstrijdzeilen in de Nationale Twaalfvoets Jollenklasse, het behartigen van de belangen van haar leden op genoemde gebieden en voorts al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt.
Lidmaatschap. Artikel 3.
1. 2.
De vereniging kent gewone leden en bijzondere leden. Gewone leden zijn diegenen die:
a. b.
de zestienjarige leeftijd hebben bereikt; volgens opgave van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, hierna te noemen K.N.W.V., gevestigd te Amsterdam, of een eventueel andere bevoegde instantie, eigenaar zijn van een twaalfvoetsjol, die eveneens volgens opgave van het K.N.W.V. of andere bevoegde instantie voorzien is van een geldige meetbrief; volgens opgave van het K.N.W.V. lid zijn van een bij het K.N.W.V. aangesloten vereniging; zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld, en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
c.
d.
3.
Bijzondere leden zijn diegenen die:
a. b.
de zestienjarige leeftijd hebben bereikt; zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld, en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
2

STATUTEN:
Aspirantleden-begunstigers Artikel 4.
1. 2.
De vereniging kent aspirant-leden en begunstigers. Aspiranten zijn die natuurlijke personen, die, na zich bij het bestuur te hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten, aan de activiteiten van de vereniging deelnemen doch nog niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage. Aspiranten en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd.
3.
4.
Artikel 5. Behalve de overige rechten die aan aspiranten en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, evenementen en oefeningen bij te wonen en voor wat de aspiranten betreft daaraan deel te nemen, één en ander voor zover het bestuur niet anders beslist.
Toelating, verkrijging lidmaatschap.
Artikel 6.
1.
Als gewoon lid, bijzonder lid, aspirant en begunstiger kan men worden toegelaten nadat men zich schriftelijk bij het bestuur heeft aangemeld. Het bestuur beslist over de toelating. Het bestuur deelt betrokkene binnen acht weken na ontvangst van de aanmelding schriftelijk mede of het al of met tot toelating heeft besloten. Indien bedoelde acht weken zijn verstreken zonder dat de betrokkene betreffende mededeling heeft ontvangen, wordt betrokkene geacht niet te worden toegelaten. Bij niet-toelating door het bestuur van gewone en bijzondere leden en aspiranten kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen. De aspirant-leden als bedoeld in artikel 4 worden geacht zich bij het bereiken van de zestienjarige leeftijd als lid te hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur te zijn toegelaten. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien met overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen. Indien men in de loop van een verenigingsjaar als gewoon lid, bijzonder lid, aspirant of begunstiger toetreedt, is de jaarlijkse bijdrage niettemin geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
2.
3.
4.
3

STATUTEN. Schorsing Artikel 7. 1.     Het bestuur is bevoegd een lid gedurende een bepaalde termijn te schorsen, welke termijn maximaal loopt tot en met de datum van eerstvolgende gewone algemene ledenvergadering, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad of dreigt te schaden. 2.     Gedurende de periode dat een lid geschorst is kunnen aan het lidmaatschap verbonden rechten met worden uitgeoefend.
Beëindiging van het lidmaatschap. Artikel 8. 1. Het lidmaatschap eindigt:
a.
door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan; door opzegging van het lid; door opzegging namens de vereniging; door ontzetting.
b. c. d.
2.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst schriftelijk te bevestigen. Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van de eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan te allen tijde met een opzeggingstermijn van vier weken geschieden door het bestuur wanneer het lid, na daartoe tweemaal schriftelijk te zijn aangemaand op de eerste december met ten voile aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden of aan de bij de statuten opgelegde andere verplichtingen of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. In dit laatste geval is opzegging met onmiddellijke ingang mogelijk. Opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgaaf van reden. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt met onmiddellijke ingang door een besluit van de algemene ledenvergadering genomen met twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op voorstel van het bestuur of wel een/tiende van de leden, uitsluitend wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door de lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet ontrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het lid 2 van dit artikel bepaalde.
3.
4.
5.
6.
4

STATUTEN.
Einde van de rechten en verplichtingen van aspiranten en begunstigers. Artikel 9. 1.   De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. 2.   Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Geldmiddelen. Artikel 10.
1.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van de gewone leden, bijzondere leden, aspiranten en begunstigers, entreegelden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten. leder gewoon- en bijzonder lid en iedere aspirant is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Nieuwe gewone en bijzondere leden en aspiranten zijn een entreegeld verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betamen van een bijdrage of entreegeld te verlenen.
2.
3.
4.
Bestuur Artikel 11.
1.
Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De meerderheid van het bestuur, waaronder in ieder geval de voorzitter, secretaris en penningmeester, dient meerderjarig te zijn. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de verenging benoemd. De algemene vergadering stelt tevens het aantal bestuurders vast. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden aan een secretaris en een penningmeester, dan wel een secretaris-penningmeester, alsmede, indien dit door het bestuur wordt gewenst, een wedstrijdsecretaris. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 5. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet uiterlijk vijf dagen voor de aanvang van de algemene vergadering bij het bestuur worden ingediend en moet vergezeld gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat. Aan elke voordracht kan een bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5

STATUTEN.
Einde bestuurslidmaatschap, schorsing. Artikel 12.
1.
Elk bestuurslid kan te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. Gedurende de schorsing wordt de functie van het geschorste bestuurslid waargenomen door een van de overige bestuursleden. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is eenmaal terstond herkiesbaar. De bestuurders zijn te allen tijde bevoegd zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt aan alle overige bestuursleden met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. Het bestuurslidmaatschap vervalt door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging, waarbij indien de beëindiging geschiedt door opzegging door het lid, in afwijking van hetgeen is bepaald bij artikel 8 bid 2 het bestuurslid van zijn voornemen daartoe alle overige bestuursleden schriftelijk in kennis dient te stelben met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. Ingeval van een tussentijdse vacature is het bestuur bevoegd hierin te voorzien door een vervangend bestuurslid tijdelijk te benoemen voor een termijn die loopt tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Het aldus benoemde bestuurslid neemt in het rooster de plaats van zijn voorganger in.
2.
3.
4.
5.
6.
Besluitvorming. Artikel 13.
1. 2.
Het bestuur besluit bij gewone meerderheid; indien de stemmen staken, beslist de voorzitter. Van het verhandelende in elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt, die door het bestuur staande de vergadering of in de volgende vergadering worden vastgesteld, ten blijke waarvan de voorzitter en de secretaris ze ondertekenen.
6

STATUTEN. Bestuurstaak. Artikel 14.
1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald,blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden, of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
2.
3.
4.
Vertegenwoordiging. Artikel 15.
1. 2.
Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, waarvan tenminste één de functie heeft van voorzitter, secretaris, penningmeester, dan wel secretaris-penningmeester, of wedstrijdsecretaris.
Jaarverslag, rekening en verantwoording. Artikel 16.
1. 2.
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december. Het bestuur is verplicht aan de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
3.
4.
5.
6.
7

STATUTEN.
Algemene vergaderingen. Artikel 17.
1.
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die met door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
2.
a.
het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 16 met het verslag van de alsdaar bedoelde commissie. de benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; voorziening in eventuele vacatures; voorstellen van het bestuur of van de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
b.
c. d.
3. 4.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in tenminste een landelijk veel gelezen dagblad.
Toegang en stemrecht. Artikel 18.
1.
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle gewone en bijzondere leden van de vereniging, aspiranten en begunstigers de door het bestuur uitgenodigde personen en vertegenwoordigers van het K.N.W.V., dat daartoe een uitnodiging ontvangt. Geen toegang hebben geschorste gewone leden en bijzondere leden en geschorste bestuursleden. leder gewoon lid, dat niet geschorst is heeft twee stemmen en ieder bijzonder lid dat niet geschorst is één stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem(men) door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd bid te doen uitbrengen.
2.
3.
Voorzitter en notulen. Artikel 19. 1.     De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Bij afwezigheid van de voorzitter, treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 2.     Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.
8

STATUTEN.
Besluitvorming van de algemene vergadering. Artikel 20.
1.
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is diegene gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, is het voorstel verworpen. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
2.
3.
4. 5.
6.
7.
Bijeenroeping algemene vergadering. Artikel 21. 1. Behoudens het bepaalde in artikel 17 lid 4 wordt een algemene vergadering bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste tien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22.
Statutenwijziging Artikel 22.
1.
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat alsdaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijzigingen hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, ten huize van de secretaris voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Tot statutenwijziging kan slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
2.
3.
4.
9

STATUTEN.
Ontbinding en vereffening. Artikel 23.
1.
Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
2.
3.
4.
5.
Reglement. Artikel 24. 1.    De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten met of niet volledig wordt voorzien. 2.    Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
Slotbepaling. Artikel 25. In alle gevallen, waarin de statuten en/of reglementen van de vereniging niet of niet voldoende voorzien, beslist de algemene vergadering. De comparant is aan mij, notaris, bekend. Waarvan akte in minuut is verleden te Leiden op de datum in het hoofd dezer akte gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
J. Karstens, notaris J. van Deventer, namens de Twaalfvoetsjollenclub.
10