Skip to main content

Kaders voor NK Twaalfvoetsjollenclub

(Klik hier voor printversie in pdf)
In maart 2022 zijn de kaders voor het Nederlands Kampioenschap (NK) Twaalfvoetsjollenclub vastgesteld. Hieronder staan de uitgangspunten voor een NK:
 • De wedstrijden worden gehouden om het Nederlands kampioenschap. Het is dus allereerst een wedstrijdevenement met zoveel mogelijk deelnemers;
 • Het NK is ook bij uitstek een sociaal evenement waarbij zeilers elkaar ontmoeten zowel op het water als op de wal;
 • De wedstrijden voldoen aan de regels van het Watersportverbond en de International Sailing Federation (ISAF);
 • Het NK dient ieder jaar zoveel mogelijk hetzelfde te zijn en heeft één format. Het NK rouleert tussen de drie regio’s.

Uitwerking draaiboek voor een NK:

 • Het NK is bij uitstek een evenement waarin de klasse elkaar ontmoet. Zoals dat ook voor de klassenevenementen, Jolly Midweek, de toertochten in de regio’s, NK sprint en het teamzeilen geld. Als zodanig probeert de organisatie die evenementen zo aantrekkelijk mogelijk te maken in de verwachting dat er veel deelnemers op af zullen komen;
 • Het NK is een wedstrijdevenement dat zowel een wedstrijd als een sociaal programma biedt. Dat betekent sportieve faire strijd op het water en gezelligheid tussen leden en toeschouwers op de wal;
 • Het NK staat ook open voor niet leden van De Twaalfvoetsjollenclub. Deelnemers moeten lid zijn van een watersport vereniging aangesloten bij het Verbond (voor buitenlanders gelden vergelijkbare condities);
 • De organisatie van het NK is in handen van het bestuur in nauwe samenwerking met de regiocommissaris en de watersport vereniging die de wedstrijden leidt;
 • De wedstrijdbepalingen worden door de wedstrijdsecretaris (bestuur) in overleg met het comité opgemaakt volgens het format van de geldende Regels voor Wedstrijdzeilen en de uitgangspunten zoals in dit document geformuleerd;
 • Het Verbond keurt de wedstrijdbepalingen goed alvorens deze worden gepubliceerd.

Over de jaren heen is er een draaiboek ontstaan voor het NK. Het bestuur heeft dit draaiboek verder verbeterd en daarmee een handleiding/standaard opgesteld voor de volgende NK ’s om daarmee uniformiteit over de jaren te realiseren. Het sociale programma wordt verzorgd door de regio commissaris, meestal bijgestaan door een aantal leden uit de regio. Een jollendiner is een vast onderdeel.

Evalueren NK 2019, 20, 21, 22 en 23

Elke jaar kijkt het bestuur terug op het NK en probeert verbeterpunten te vinden. Het bestuur legt haar oor te luisteren bij deelnemers, organiserende vereniging en toeschouwers. Gevraagd en ongevraagd krijgt het bestuur suggesties en verbeterpunten. De jollenpopulatie is mondig en altijd bereid om adviezen te geven. Niet altijd kunnen de adviezen worden overgenomen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Redenen van praktische, regeltechnische, bestuurlijke of organisatorische aard. De NK ’s dienen ieder jaar zo veel mogelijk hetzelfde te zijn; we passen dus steeds een zelfde een format toe om zodoende een standaard te hebben en daarmee kwaliteit, voorspelbaarheid en vergelijkbaarheid te waarborgen.

Keuze van de organiserende vereniging en locatie

 • Het NK wordt elk jaar in een andere regio gehouden. Reeds drie jaar van te voren legt het Bestuur deze keuze vast. De vereniging die de wedstrijden leidt, dient voldoende ervaring en capaciteit te hebben. Het wedstrijd comité en de bemensing van alle voor de wedstrijd benodigde faciliteiten dient van voldoende kwaliteit te zijn. Dit betreft comité, protest en zeker ook de rescue.
 • De hoeveelheid jollen die op de locatie hun huisbasis hebben speelt mee in de keuze. De wal faciliteiten voor wat betreft het in en uit het water halen van de jollen en het op de kant stallen na de wedstrijd dient goed voor elkaar te zijn. De stalling van de jollen dient veilig te zijn; geen beschadigingen of diefstal.
 • Er dienen goede clubhuisvoorzieningen te zijn. Daar moeten deelnemers zich kunnen verkleden/douchen en de basis horeca kunnen verkrijgen.
 • De toeschouwers dienen het verloop van de wedstrijden te kunnen volgen; zij zijn een onderdeel van het NK en helpt bij de promotie van de klasse en vult een deel van het sociale aspect in.
 • Er dienen voldoende overnachtingsmogelijkheden voor deelnemers van elders voorhanden te zijn. Zonder andere locaties op voorhand uit te willen sluiten ziet het bestuur goede mogelijkheden op de Kaag, de Braasem, Loosdrecht, Sneek en Langweer.

Controle op voldoen aan klassen- en/of veiligheidsvoorschriften:

 • Hierbij staat boven aan dat er onderling vertrouwen is dat iedere deelnemende jol aan de klassenvoorschriften voldoet. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de
  eigenaar/stuurman.
 • Controle punten worden ruim van te voren aangegeven en in NOR en wedstrijdbepalingen in een annex opgenomen. De controle op deze punten vindt plaats vóór aanvang van de wedstrijden.
 • Daarnaast geven de wedstrijd bepalingen het comité de mogelijkheid (in het gebruikelijke artikel) om tijdens het evenement controles uit te voeren indien zij dat nodig acht. Daar zal prudent mee worden omgegaan. De controle wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het wedstrijd comité door een door het Verbond aangestelde Uitrustingscontroleur die niet verbonden is aan de twaalfvoetsjollenklasse/club.
 • Het zwaard en de zwaardkast worden voorlopig niet gecontroleerd; dat punt is nu (2021) afgesloten. Deelnemers tekenen een verklaring waarin ze verklaren dat ze voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.

Wedstrijden:

 • Er wordt ingezet op deelname van zo veel mogelijk jollenzeilers uit alle regio’s en zowel uit de “top” wedstrijdzeilers als juist ook uit het overige deel van de wedstrijd zeilende leden.
 • Het NK wordt in drie dagen gevaren. Eén van de redenen is dat zodoende ook werkende deelnemers makkelijker kunnen deelnemen. De controle valt dus ook binnen deze drie dagen.
 • Het bestuur stelt de wedstrijdbepalingen vast. Dat gebeurt in nauw overleg met het organiserend comité. Er wordt gestreefd naar uniformiteit zodat elk jaar het NK hetzelfde format heeft. Hiermee worden verrassingen voorkomen. De Regels voor Wedstrijdzeilen2021-2024 (Watersportverbond/ISAF) zijn leidend. De klassenvoorschriften voor de twaalfvoetsjol zijn van kracht. Er is geen reden om af te wijken van de regel om twee strafrondes te draaien (Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024 art 44.1) immers een straf moet ook echt nadeel opleveren.
 • Er wordt een op-en-neer baan gevaren. Er worden 10 wedstrijden uitgeschreven verdeeld over 3 dagen. De opzet is op vrijdag 3 wedstrijden te varen, op zaterdag 4 en op zondag 3. Dat is niet een vast schema omdat het comité de ruimte moet hebben om met de weersomstandigheden rekening te houden.
 • Bij meer dan 32 inschrijvingen wordt het veld gesplitst in een goud en zilver veld. Er worden 4 groepen gemaakt die onderling tegen elkaar varen. Er worden minimaal 3 selectie wedstrijden gevaren maar het streven is om er 4 te varen indien de omstandigheden dat toelaten. Bij de indeling van de twee velden wordt 1 aftrek  toegepast. De selectie wedstrijden tellen mee voor het klassement. Bij meer dan 9 gevaren wedstrijden is er een tweede aftrek.
 • De uitwerking van de resultaten en de publicatie daarvan via app of internet dient accuraat en snel te zijn.

Wal/sociaal programma

Een NK is juist ook een sociaal event, een evenement waar de klasse elkaar ontmoet op het water en op de wal. Het dient een verbindend karakter te hebben (eenheid in de club). Daarbij is natuurlijk de strijd om het kampioenschap ook een belangrijk onderdeel. Maar de zeilers die niet mee doen voor de wimpel moeten ook een leuk evenement hebben. Er wordt nagedacht over hoe dat te versterken. Prijzen voor het klassement in de zilvervloot is daar een onderdeel van.

Financiën:

Het streven is om het NK kostendekkend te organiseren. In de jaarlijkse begroting is voor het NK een bedrag gebudgetteerd voor het geval dat dat niet lukt. Sponsering kan een welkome bijdrage zijn.