Skip to main content

Huishoudelijk Reglement van “De Twaalfvoetsjollenclub”

(Klik hier voor printversie in pdf)

Opgericht op 21 mei 1960
1. Algemene bepalingen
Dit Huishoudelijk Reglement van De Twaalfvoetsjollenclub, hierna “de vereniging”, is van
toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, hierna “de
statuten”, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en vastgesteld bij notariële akte op 6 maart
1979.
2. Vergaderingen algemeen
Bestuur: Het bestuur komt tenminste drie maal per jaar bijeen.
Bestuurplus: Het Bestuurplus is een bijzondere bestuursvergadering waarbij
regiocommissarissen, vertegenwoordigers van commissies,
functionarissen en leden met zeer specialistische kennis kunnen
worden uitgenodigd. Ruim voor de jaarvergadering, als bedoeld in art.
17, lid 2 van de statuten, roept het bestuur een bestuurplus
vergadering bijeen.
Jaarvergadering: Deze algemene vergadering als bedoeld in art. 17, lid 2 van de
statuten wordt in beginsel in januari georganiseerd bij voorkeur op een
locatie zoveel mogelijk in het midden van het land.
Commissies: Elke commissie bepaalt zelf hoe vaak zij bijeenkomt.
3. Communicatie met de leden
1. De vereniging geeft het “Jollenbulletin” uit dat aan alle leden, begunstigers en
adverteerders wordt toegezonden, met dien verstande dat per postadres niet meer
dan één exemplaar van elke editie wordt toegezonden.
2. De vereniging is eigenaar van de domeinnaam twaalfvoetsjollenclub.nl en het bestuur
beheert de website www.twaalfvoetsjollenclub.nl.
3. Communicatie met de leden kan geschieden via e-mail.
4. Het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen, adressen en e-
mailadressen van alle leden en voor zover van toepassing de registratienummers en
namen van hun twaalfvoetsjollen zijn opgenomen. De leden worden verzocht
wijzigingen in de hiervoor genoemde gegevens zo spoedig mogelijk aan het bestuur
op te geven.
4. Bestuur, commissies en functies
1. Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat naast de voorzitter, secretaris en
penningmeester uit de wedstrijdsecretaris en een vijfde bestuurslid.
2. Commissies en functies algemeen
1. Permanente commissies zijn:
– Technische Commissie (TC)
– Redactie Jollenbulletin
2. Permanente functies zijn:
– Redactie Website
– Klassencontroleur(s)
– Regiocommissaris(sen)
3. De voorzitter, de leden van de commissies en de functionarissen worden door het
bestuur benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen tweemaal voor een
periode van vier jaar herbenoemd worden. Het bestuur houdt per commissie en
functie een rooster van opvolging bij. De commissies en functionarissen voeren
2
hun activiteiten steeds in overleg met het bestuur uit en leggen voorstellen aan
haar voor. Financiële verplichtingen kunnen slechts worden aangegaan met
goedkeuring van het bestuur, dan wel van de algemene vergadering. Indien een
budget aan een commissie of functionaris ter beschikking is gesteld, zal zij resp. hij
rekening en verantwoording daarvoor afleggen. De commissies en functionarissen
rapporteren desgewenst aan het bestuur. Het bestuur kan een tijdelijke commissie
of functionaris benoemen voor een speciaal onderwerp.
3. De Technische Commissie
De Technische Commissie (TC) bestaat uit vijf leden. De TC of een afvaardiging
daarvan komt minimaal eenmaal per jaar met het bestuur bijeen.
De TC verleent haar medewerking aan het handhaven van de klassenvoorschriften
conform artikel 2 van het Reglement voor Klassenorganisaties (als bedoeld in artikel
28, lid 3 van de statuten van het Watersportverbond).
4. Redactie Jollenbulletin
De redactie van het Jollenbulletin bestaat uit minimaal twee leden en zorgt voor het
uitgeven en verzenden van de edities van het Jollenbulletin.
5. Redactie Website
De webmaster zorgt als redactie website voor het onderhoud en actueel houden van
de website www.twaalfvoetsjollenclub.nl.
6. Klassencontroleurs
De vereniging verleent haar medewerking aan het handhaven van de
klassenvoorschriften door het voordragen van één of meer door het
Watersportverbond erkende klassencontroleurs voor het in naam van het
Watersportverbond uitoefenen van controles op de naleving van de
klassenvoorschriften (conform artikel 2, lid 7c van het Reglement voor
Klassenorganisaties).
7. Regio’s en Regiocommissarissen
1. De vereniging kent de volgende drie regio’s in Nederland, elk met een eigen
regiocommissaris:
– regio Noord
– regio West
– regio Midden
De regiocommissaris ondersteunt en/of initieert activiteiten binnen zijn of haar
regio. Bij het benoemen van een regiocommissaris laat het bestuur zich adviseren
door de leden in de betreffende regio.
2. Een groep van ten minste 20 gewone leden kan aan het bestuur een voorstel doen
voor het oprichten van een eigen regio en de benoeming van een
regiocommissaris. Het bestuur beslist hierover en kan een budget ter beschikking
stellen.
5. Contributie
1. Voor bijzondere leden en aspirant leden is de contributie gereduceerd ten opzichte
van de contributie voor gewone leden. Aan nog thuiswonende kinderen van leden,
die zelf gewoon lid van de vereniging zijn, wordt de contributie van bijzondere leden
in rekening gebracht.
2. De contributie dient op eerste verzoek van het bestuur te worden voldaan doch
uiterlijk vóór 1 mei van het desbetreffende verenigingsjaar. Voor leden die op1 mei
hun contributie nog niet betaald hebben, geldt een administratieve opslag van € 10,=
6. Klassenevenementen
Jaarlijks worden de hierna genoemde klassenevenementen door of wegens de
vereniging georganiseerd en ondersteund. Deze evenementen hebben in
verenigingsverband in de door het bestuur jaarlijks op te stellen wedstrijdkalender te allen
tijde voorrang op andere evenementen voor twaalfvoetsjollen die mogelijk gelijktijdig
3
georganiseerd worden. Deze andere evenementen zullen om die reden niet worden
opgenomen in de jaarlijks op te stellen wedstrijdkalender.
Ten tijde van het vaststellen van dit Huishoudelijk Reglement bestaan de onderstaande
Klassenevenementen:
– het Pinksterevenement op De Kaag
– de Houtskoolcup op de Loosdrechtse Plassen
– de wedstrijden van de Vereniging Grouwster Watersport (GWS) in september in
Friesland.
– de Nederlandse Kampioenschappen
De kampioenschappen worden bij toerbeurt in de regio’s verzeild in principe in de
hierna genoemde volgorde, waarvan in overleg kan worden afgeweken:
Regio Noord, Regio West en Regio Midden.
De aangewezen evenementen kunnen jaarlijks worden gewijzigd.
7. Prijzen
Door de vereniging worden jaarlijks de volgende prijzen uitgereikt:
– Prijzen tijdens het Pinksterevenement (met uitzondering van de wisselprijzen)
– Serieprijzen tijdens de Nederlandse Kampioenschappen
– Jaarprijs uit te reiken tijdens de jaarvergadering aan de winnaar van het klassement,
opgemaakt op basis van de resultaten van deelname in het afgelopen seizoen aan de
wedstrijden opgenomen in de wedstrijdkalender. Het klassement wordt berekend
conform het Jaarprijsreglement.
– Pechprijs (wisselprijs uit te reiken tijdens de jaarvergadering)
Indien voor de betreffende prijs in een bepaald jaar geen of onvoldoende wedstrijden zijn
gezeild, kan het bestuur besluiten de prijs niet uit te reiken.
8. Het dopen van nieuw geregistreerde twaalfvoetsjollen
Nieuwe 12-voetsjollen, die door het Watersportverbond zijn geregistreerd, kunnen in
verenigingsverband tijdens het Pinksterevenement op De Kaag of een ander
klassenevenement worden gedoopt. De eigenaar dient daarvoor binnen één jaar vanaf
het jaar waarin de jol wordt afgebouwd een verzoek in bij het bestuur. De vereniging stelt
een officiële herinnering met inscriptie ter beschikking die tijdens de ceremonie aan de
eigenaar wordt overhandigd.
9. International 12-foot dinghy class organisation
Deze internationale organisatie is tijdens het vaststellen van dit huishoudelijk reglement
in oprichting. Tot anders wordt besloten, dragen de Italiaanse en Nederlandse
klassenorganisaties gezamenlijk ieder voor de helft bij in de kosten van de internationale
website: www.12footdinghy.org.
10. Slotartikel
1. Conform artikel 24, lid 1 van de statuten is dit huishoudelijk reglement vastgesteld
door de algemene vergadering d.d.26 januari 2013.
2. Ieder lid is gerechtigd een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement bij de
voorzitter in te dienen. Voorstellen tot wijziging worden op dezelfde wijze behandeld
als voorstellen tot wijziging van de statuten conform artikel 22 van de statuten, met
dien verstande dat het 4 de lid van dat artikel niet van toepassing is.
3. Dit huishoudelijk reglement en de wijziging daarvan treden in werking na publicatie op
de website of in het Jollenbulletin.
4. Het huishoudelijk reglement wordt op de website van de vereniging gepubliceerd.