Verslag bijeenkomst regio Noord

Op 18 maart j.l. heeft de regio Noord van de Twaalfvoetsjollenclub haar voorjaarsbijeenkomst gehouden.
Hieronder het verslag van de bijeenkomst.
Een uitgbreidere sfeerimpresie is te lezen op het blog van Pieter Bleeker

Twaalfvoetsjollenclub regio Noord
Verslag voorjaarsbijeenkomst
Datum Zaterdag 18 maart
Plaats Zeilcentrum Grou / Paviljoen Prikmar. https://paviljoenprikmar.nl/contact/
Dagvoorzitter Wim Bleeker
Secretariaat Erik de Vries en Louis van Ameijden Zandstra
Versie 2.00
Agenda
1. Opening
Wim Bleeker is gevraagd dagvoorzitter te zijn, nadat hij zijn broer op passende wijze bedankt voor dit voorstel
opent hij de vergadering. Deze keer in de mooie locatie van het wedstrijdcentrum aan het Pikmeer. Er zijn een
dertigtal aanwezigen.
2. Ingekomen stukken, berichten van verhindering.
Er zijn geen ingekomen stukken, wel een tweetal berichten van verhindering.
3. Vaststellen agenda
De agenda wordt overeenkomstig het voorstel vastgesteld.
Tevens wordt door Erik v.d. Meer aangegeven dat voor de zaal enige huur betaald moet worden, verzoek dit in
de pauze te doen.
4. Voorstelrondje nieuwe leden
De twee nieuwe leden Nick Jankowski en Frank Havik stellen zich aan de zaal voor.
5. Notulen van de najaarsvergadering
De notulen van 19 november 2022 , gemaakt door de 2e secretaris Louis van Ameyden Zandstra worden met
dank aan de notulist zonder wijzigingen of aanvullingen vastgesteld.
6. Communicatie met het bestuur van de 12 vts jollenclub m.b.t. de volgende onderwerpen.
● NK 2023
● Zwaardkast problematiek .
Ruim een halfjaar geleden is Victor van Solinge gevraagd door de Groep van Acht om met een frisse blik de rol
van woordvoerder/mediator noord op zich te nemen. Dit nadat diverse eerdere pogingen uit de club van 8 niet
tot enig resultaat hebben geleid. De inzet van regio Noord was en is er op gericht om de verschillen van
inzichten m.b.t. deze onderwerpen op te lossen tav NK2023 locatie en de zwaardkast problematiek.Victor heeft
de communicatie met het bestuur als moeizaam ervaren zonder enige voortgang.
Victor heeft vooral contact gehad met de voorzitter (Jaap Wientjes). Victor geeft aan dat de voorzitter zich
vooral richtte op de procedure en dat de TVE besluit over KV wijzigingen en niet het bestuur. Het bestuur wil
zich ook niet actief bezighouden met oplossingen. Victor ziet dit als belangrijke taak van het bestuur om
onderlinge conflicten op te lossen en probeerde het bestuur te overtuigen van een actieve oplossingsgerichte
houding en de KV aan te laten passen om te voorkomen dat leden worden gedisqualificeerd obv hun
zwaardkast.
De voorzitter bleef helaas bij het oorspronkelijke formele standpunt
Ook ten aanzien van de locatie voor het NK2023 was er geen verandering. Het bestuur had al lang
toezeggingen aan Langweer gedaan en het veranderen van locatie was in feite te laat en zou de
geloofwaardigheid van de Jollenclub in gevaar brengen!
Victor heeft aangegeven als woordvoerder te stoppen omdat er eigenlijk geen progressie is geboekt.
Dit betekent dat het NK 2023 in Langweer zal blijven en niet Grou wat de vergadering-noord drie jaar terug
heeft geadviseerd en mbt de zwaardkast in eerste instantie ook afwijzend gehandeld heeft. (Zie ook
terugkoppeling A.L.V.)
Vanuit de zaal volgt een discussie vooral op inhoud mbt de zwaardkast en de te volgen route m.b.t. een
oplossing. Afgesproken wordt de binnenkort te houden TVE (Technische Vergadering van Eigenaren) van de
T.C. en Watersportverbond af te wachten. Overigens wordt vanuit de zaal wel aangegeven dat niet de T.C.
maar het bestuur de eindverantwoording heeft m.b.t. besluitvorming. Tevens zal op verzoek van een der
aanwezigen juridisch advies m.b.t. dit onderwerp ingewonnen worden. De voorzitter bedankt Victor voor zijn
inzet .
7. Terugkoppeling A.L.V. 12 vts jollenclub- Victor van Solingen
De ALV (Algemene Leden Vergadering) van de Twaalfvoetsjollenclub in Sneek is bezocht door zo’n 60 leden op
12 februari. Er is twee keer gestemd over de zwaardkast: De TVE wordt in april georganiseerd. Een
meerderheid van de leden wil de kwestie graag “voor eens en altijd” oplossen. Daarnaast werd voorgesteld de
kwestie te parkeren, eerst weer te gaan werken aan de goede verhoudingen door regel 87 tijdens het NK toe te
passen. Het bestuur was daar niet voor, omdat het geen precedentwerking wil. De leden dachten er anders
over en willen graag van deze kwestie af. Na een stemming wordt de regel 87 oplossing als alternatief achter
de hand gehouden. Frans Smits is voorzitter van de TC en gaf aan, dat het Verbond de finale besluitvorming
voor zijn rekening neemt. Zowel de agenda van de TVE als de definitieve wijziging van de Klassenvoorschriften.
Het voorstel van Sipke Schuurmans, Hans Nieuwland en Pieter Bleeker behelst “natte toestand” uit de
Klassenvoorschriften te halen. Wat Tonny Surendonk is overkomen, 1 mm overtreding en gelijk een rode kaart,
is dan niet meer mogelijk. Als het verbond beslist dat dit voorstel niet in stemming wordt gebracht, blijft de
bestaande regelgeving echter in tact. Met alle risico’s op uitsluiting door het onvoorspelbare zwelgedrag van
hout in de zwaardkast. Victor gaf aan, dat het bestuur een voorstander is van de bestaande regelgeving. Of de
jol eigenaren, ingeschreven bij het verbond, een ander besluit erdoor kunnen drukken, wordt mogelijk beslist
tijdens de komende TVE. Iedereen in het Noorden wordt opgeroepen daaraan deel te gaan nemen.
8. Noordelijke competitie
Bert Bos komt met een aantal globale ideeën voor een noordelijke competitie jaarprijs .
● Welke wedstrijden tellen hiervoor mee.
● Wat zijn de factoren die meetellen.
● Iedere 12 vts jollenzeiler wordt in de rangschikking meegenomen.
● Per wedstrijd/evenement (bijv. Princenhoftocht) zal de score aangegeven worden
● Bert daagt een ieder uit om komende 14 dagen met verdere ideeën te komen en komt binnenkort met
een definitief voorstel.
9. Training
Pieter Bleeker geeft uitleg over de voorjaarstraining op het Zuidlaardermeer, dit is op 8 april en ook de
trainingen van Frisia staan weer op het programma. Zodra dit op de site van Frisia staat zal Erik van de Meer dit
via de Nordic app aan ons bekend maken. Tevens is er een slotavond aan de donderdagavond trainingen
gekoppeld.
10. Zeilen in het buitenland
De Friendship series.
Bert Bos geeft aan dat er dit jaar weer op 4 plaatsen een Friendship evenement is:
zie ook www.12footcwc.org. Het eerste Friendship event is de Princenhoftocht 1-2 juli.
11. Rondvraag
Voorafgaand aan de echte rondvraag worden een aantal prijzen uitgereikt
De zet’m op prijs kent een historie sinds 1990 en wordt dit jaar uitgereikt aan Arnold Salverda.
Jaap Sonnenberg stelde weer een fles Joustra Beerenburg ter beschikking voor de jolzeiler, die zich zeer
verdienstelijk heeft gemaakt. Victor van Solinge was de terechte winnaar.
12. Sluiting
Wim Bleeker bedankt een ieder voor de aanwezigheid, de vergadering wordt in prima sfeer gesloten.
Tevens wordt Wim bedankt in zijn rol als dagvoorzitter voor zijn plezierige – en structurele sturing.
Vervolgens volgt een gezellig stamppot diner in Paviljoen Prikmar. Georganiseerd door Erik v.d. Meer, Erik dank
hiervoor!
Coördinatie binnen de regio Noord wordt gedaan via de “club van 8”. Deze groep bestaat uit Erik van der Meer,
Erik de Vries, Pieter en Wim Bleeker, Durk Zandstra, Louis van Ameyden Zandstra, Gerrit Klugkist en Victor van
Soling

TVE 18 november

Bericht van de technische commissie van de Twaalfvoetsjollenclub over de a.s. bijeenkomst m.b.t de agenda en de voorstellen tot wijziging van de klassenvoorschriften. Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en staat onder leiding van het Watersportverbond.

Rina de Nooijer Nederlands Kampioen 2023

Als overtuigende winnaar van het op de Langweerder Wielen  verzeild NK 2023 is Rina de Nooijer  (832) als kampioen gehuldigd. Samen met haar partner, bemanningslid en "coach"  Henk Wittenberg kreeg zij de kampioenswimpel uitgereikt door de voorzitter Jaap Wientjes. Tweede werd Durk Zandstra (861) en de derde plaats viel ten deel aan de kampioen van 2020 Arjen Kort  (770) met zijn broer Hidde.