Uitgebreid verslag Informatiebijeenkomst TC

Bijgaand de tekst van het verslag  betreffende :

Informatiebijeenkomst Twaalfvoetsjollenclub: Voorstellen tot wijziging Klassenvoorschriften.
Op 26 maart 2023, GWV De Vrijbuiter te Loosdrecht. Aantal deelnemers: 39 leden en certificaathouders.

1. Inleiding door Jaap Wientjes als voorzitter

Deze informatiebijeenkomst is door de Twaalfvoetsjollenclub georganiseerd, en bedoeld als voorbereiding op de Technische Vergadering voor Certificaathouders (TVC). Er worden dus geen besluiten genomen.

J.J. Korpershoek is op uitnodiging namens het Watersportverbond aanwezig. Hij heeft een korte inleiding gehouden en adviezen gegeven als dat gewenst was.

De TVC wordt door het Watersportverbond georganiseerd en wel centraal in Nederland op een nader te bepalen datum te houden.

Frans Smits zal de bijeenkomst, als voorzitter van de Technische Commissie (TC) van de Twaalfvoetsjollenclub, voorzitten.

 

2. Inleiding JJ Korpershoek.

JJ is officiële meter van het Watersportverbond voor de nationale klassen, waaronder dus de Jol. Hij geeft via een presentatie het volgende:

Twee belangrijke voorschriften.

  1. De Regels voor Zeiluitrusting (uitgave 2013-2016 in het Nederlands, uitgaven 2021-2024 is niet vertaald zie World Sailing).
    Hierin worden o.a. de meetmethoden en ook de benamingen gedefinieerd zodat alle meters op dezelfde wijze meten.
  2. De oudste stamt uit 1919 en omvat 6 pagina’s formaat A5. Onze huidige is 18 pagina’s groot. Bij elke wizigingsronde zijn er regels bijgekomen en maar heel weinig afgegaan. Het streven moet zijn om de omvang te beperken.

 

De Twaalfvoetsjol; heeft gesloten voorschriften. Dat betekent dat alleen hetgeen omschreven is, is toegestaan. Enkele onderdelen die speciaal genoemd zijn, zijn vrij. De interpretatie van de regels is bij het Watersportverbond gelegd.

De autoriteit voor het meten en het uitgeven van een certificaat is het Watersportverbond. Zie hoofdstuk A van de Klassenvoorschriften.

 

Als je gaat wedstrijdzeilen dan moet boot en bemanning voldoen aan:

  1. Klassenvoorschriften
  2. Geldig Certificaat bezitten
  3. Voorzien zijn van geldig certificeringsmerk

 

Uitrustingscontroles worden altijd inde wedstrijdaankondiging (NOR) vermeld.

De controles moeten bij voorkeur voorafgaand aan de wedstrijden gehouden worden zodat correctie mogelijk is.

Bij een afwijking bij de controle:

  1. de boot is aangepast/ gewijzigd/ gerepareerd/ gerenoveerd. De eigenaar was verplicht dat te melden bij het Watersportverbond (Zie regel A.11.1.b van de Klassenvoorschriften).
  2. De Klassenvoorschriften zijn gewijzigd maar de eigenaar heeft de wijzigingen niet verwerkt. De eigenaar moet altijd voldoen aan de laatste versie. Eventuele interpretaties van de regels moeten altijd door het Watersportverbond worden bekend gemaakt en binnen 2 jaar in de Klassenvoorschriften zijn verwerkt.
  3. Niet eerder geconstateerd maar bij de controle wel.

 

Bij een afwijking krijgt de eigenaar de gelegenheid die te corrigeren. Als dat niet gebeurt dan moet een protest worden ingediend en volgt een uitspraak.

Als het Protest comité constateert dat het om normale slijtage of schade gaat en reparatie op korte termijn niet mogelijk is, dan zal meestal besloten worden conform RvW 64.4.a  deelname te accepteren, maar dient er zo spoedig mogelijk tot reparatie overgegaan te worden.

De wijzigingsvoorstellen worden vooraf door het Watersportverbond beoordeeld en indien het voorstel niet geaccepteerd kan worden, zal het niet ter stemming worden opgevoerd. De TC van de Twaalfvoetsjollenclub wordt vooraf geconsulteerd.

Het Watersportverbond nodigt alle eigenaren uit voor de TVC, ook degene die geen lid zijn van de Twaalfvoetjollenclub.

Zijn presentatie zal eveneens eerstdaags op de website geplaatst worden.

3. De wijzigingsvoorstellen.

Inleiding: alle voor 15 maart ingediende voorstellen voor wijziging zijn opgenomen in een overzicht welke aan eenieder is toegezonden. Alle indieners krijgen de gelegenheid om het voorstel kort toe te lichten. Daarna is er gelegenheid om vragen aan de indiener(s) te stellen of voor- en nadelen die nog niet benoemd zijn toe te voegen. In dit verslag zijn de verschillende opmerkingen op de voorstellen kort benoemd.

Voorstel 1.

Voetblok. Plaats voetblok ook aan/tegen de achterzijde van de zwaardkast (Pieter Prins, Edwin Burggraaf, Donald Schotel)

Edwin licht het voorstel toe onder verwijzing naar de aangehechte toelichting.

Uit de zaal komt de waarschuwing dat een schootvoering te ver naar voren erg hinderlijk en “gevaarlijk” kan zijn voor de bemanning. Er word gevraagd of de locatie per wedstrijd gewisseld mag worden zodat bovenstaande voorkomen kan worden.  Dat is wel de bedoeling van de tekst.

Ook wordt er gevraagd of er overwogen is om de schootvoering geheel vrij te laten. Dat is niet het geval. Een dergelijk voorstel kan natuurlijk ingediend worden, maar maakt geen onderdeel uit van dit voorstel.

 

Voorstel 2.

Plaats voetblok ook aan/tegen de achterzijde van de zwaardkast en schootklem aan giek (Donald Schotel).

De indiener licht toe. Zie de verduidelijking.

Gevraagd wordt of  er al enige ervaring is met die variant en dat is niet het geval. Onder bijna alle omstandigheden kan de schoot in de klem en uit de klem genomen worden. Alleen bij geheel voor de wind is het lastig/ niet mogelijk om de schoot in de klem te krijgen.

 

Voorstel 3.

Breedte van de zwaardkastsleuf (Sipke Schuurmans, Hans Nieuwland, Pieter Bleeker).

De indiener(s) licht(en) toe. Zie de toelichting.

 

Hans wijst erop dat de werking van het hout door vochtopname naar zijn mening een serieus probleem is en dat elke boot anders reageert. Boten in epoxy reageren anders dan klassiek gebouwde jollen. De mate waarin is niet duidelijk.

Het oorspronkelijke ontwerp heeft een sleuf van 12,7 mm, wellicht i.v.m. de werking van het hout.

Sipke benadrukt dat naar zijn optiek het snelheidsverschil tussen 12 en 11 mm vrijwel nihil is.

Hans schets de huidige verschillen in gebruik. Een aantal boten ligt gedurende langere periode in het water, worden gesleept van plas naar plas en zijn daardoor meer onder invloed van vocht en dus mogelijke vervorming. De huidige praktijk voor het merendeel is dat zij direct na de wedstrijd op de wal staan. Het moge duidelijk zijn dat die minder onder invloed staan. De Klassenvoorschriften zijn voor álle boten!

Naar aanleiding van vragen:

Het voorstel wekt de suggestie dat er geen controle mag worden uitgevoerd bij wedstrijden. Als dat zo is, kan een boot met een sleuf  smaller dan 11 mm zonder problemen wedstrijdvaren tot er een controle komt i.v.m. een reparatie of zo. En dan is het de vraag of ook de sleufbreedte wordt gemeten! De boot kan jaren, decennia varen met een te smalle sleuf. Dit is het dilemma!

Het voorschrift is minimaal 11 mm. Eenieder kan bij gerede twijfel een protest indienen. Als we dat als club niet willen dan is er slechts een andere methode: geen breedte eis stellen. Een eis van b.v. 10 mm lost misschien het probleem nu op maar in de toekomst is er toch weer een die 9 mm breed is!

 

De meetmethode van de officiële meter is met een schuifmaat op drie plaatsen aan de onderzijde de sleufbreedte meten en aan de bovenzijde de dikte van de vullatten. Er wordt tot heden niet met een meetlat van 11 mm dikte gemeten. Dat is wel een goede suggestie.

De bouwer moet rekening houden met de werking van het hout. Afhankelijk van de houtsoort en de kwaliteit van het hout moet de breedte meer dan 11 mm zijn. De bouwer is daarvoor verantwoordelijk.

De bewoording effectieve breedte in het meetformulier is onjuist gebruikt en dient te worden geschrapt. Lees: Minimale breedte.

De inventariserende controle bij een groot aantal boten resulteerde in een zeer beperkt aantal boten met een te smalle sleuf, waarvan er inmiddels het grootste gedeelte al is aangepast. Dit aantal boten is te klein om de Klassenvoorschriften op aan te passen, maar wellicht zijn er andere factoren die meegenomen moet worden.

De kosten voor het corrigeren zijn relatief laag, Hiervan zijn slechts enkele gegevens bekend.

Bij een brede sleuf is de verdraaiing om de verticale as groter en dat heeft een relatief grote invloed op de snelheid en de schijnbare zeilhoek. Dit aspect is niet geïnventariseerd.

Geheel correct wordt opgemerkt dat het probleem van de sleufbreedte voor tweespalt heeft gezorgd binnen de vereniging. Het is bij alle aanwezigen een wens om die tweespalt weg te nemen. Een oplossing is er (nog) niet.

 

Voorstel 4.

Breedte van de zwaardkastsleuf. (Jan de Vreede): Problematiek vergelijkbaar aan voorstel 3.

 

Voorstel 5

Breedte van de zwaardkastsleuf. (Henk Wittenberg): Problematiek vergelijkbaar aan voorstel 3.

 

Voorstel 6.

Breedte van de zwaardkastsleuf. (Frank Havik)

De indiener is sinds kort in bezit van de Jol 777. Hij bevestigt dat de twee professionele bouwers hebben aangegeven de jol op 12 mm bouwen. Hij zal het voorstel in deze vorm terugnemen en een nieuw voorstel indienen.

Naar aanleiding van vragen: De tekening geeft aan dat sleuf 12 mm breed moet zijn en dat de tolerantie 1 mm is. Dus 11 tot 13 mm. Er wordt op gewezen dat er mogelijk meer jollen door particuliere zijn/worden gebouwd dan door professionals.

 

Voorstel 7.

Breedte van de zwaardkastsleuf. (Ron de Oude):

De indiener ligt zijn voorstel toe. De belangrijkste reden is om minder water binnen te krijgen na omslaan.

Opgemerkt wordt dat dit voorstel eerder is ingediend en afgewezen onder het argument dat de sleuf dan zo smal moet zijn dat er gerede kans is dat het zwaard niet meer kan bewegen.

 

Voorstel 8.

Kimkiel. (Donald Schotel): Donald verwijst naar de toelichting.

Naar aanleiding van vragen:

Het voorstel limiteert de totale hoogte van hout en metaal op minimaal 19 mm. Hoger mag dus wel.

Er is überhaupt geen maximale maat aangegeven, alleen een minimale hoogtemaat. De kimkiel mag dus ruim hoger gemaakt worden.

Het meetformulier regel 91 geeft aan: 19 x 19 mm. Over toleranties wordt niets vermeld.

 

Voorstel 9.

Elektronisch kompas. (Ron de Oude): De indiener licht toe. Het kompas is op basis van een gps-signaal en geeft ook de snelheid weer. Naar aanleiding van vragen: Deze soort kompassen kan ook de VMG (snelheid recht in de wind) aangeven en dat is een voordeel ten opzichte van iemand die dat niet heeft.

 

Voorstel 10.

Lenspomp (Frans Zitman): Een handbediende membraampomp kan met één hand bediend worden, mits bevestigd. De pomp is een aanvulling op de zelflozers. Naar aanleiding van vragen: Het probleem van te veel water bij hardere wind kan afdoende worden voorkomen door meer achter in de boot te zitten en in totaal 4 zelflozers te gebruiken.

 

Voorstel 11.

Elektrische lenspomp (Martin Trompert).

Naar aanleiding van vragen:

De kosten voor pomp, accu en installeren zijn circa € 150. De uitlaat eindigt in de zwaardkast.

In 2019 is dit voorstel ook gedaan met het argument dat op ruim water het een goede toepassing is, maar men moet niet het idee hebben dat het varen op ruim water (zee) daarmee veilig wordt.

Een elektrische pomp mag niet als vervanging dienen van hoosemmer of handpomp.

Er is geen inventarisatie gemaakt van de snelheidsvoordelen door dat de boot altijd “droog” is en  geen weerstand verhogende zelflozers nodig zijn. Ook zijn er andere omstandigheden waarbij de zelflozers niet werken en de pomp wel. (weinig wind).

 

Voorstel 12.

Losse broek (Tom Westen). De indiener is niet aanwezig.

Dit voorstel is eerder in de vergadering geweest.

Er zijn reeds experimenten uitgevoerd met een losse broek en de indruk bestaat dat het per saldo de snelheid ten goede komt.

Op basis van ervaringen in Italië wordt beweerd dat een zeil met een losse broek slechts 1 jaar meegaat.  Dus daarmee wordt de levensduur van het zeil negatief beïnvloed en lopen de jaarlijkse kosten op.

Met dezelfde hoofdafmeting is de bewering dat het zeil met circa ½ m2 vergroot wordt.

 

Voorstel 13.

Stopper op zwaard. (Donald Schotel): Donald licht toe onder verwijzing naar de toelichting.

Naar aanleiding van vragen: Uit de tekening kán gelezen worden dat het gat aan de bovenzijde tevens de locatie is van de stopper. De stopper kan uitgevoerd worden als bv een  harpsluiting of musketonhaak. De stopper als functie is onmisbaar omdat het dient om te voorkomen dat men het zwaard verliest als de hijstalie breekt. De stopper kan niet de functie hebben om de hoek van het zwaard te limiteren omdat de som van alle toleranties een te grote variatie oplevert.

 

Voorstel 14.

(Donald Schotel): Roer, vorm.

Donald licht toe onder verwijzing naar de toelichting.
Naar aanleiding van vragen: De bezorgdheid dat een te klein roer afgekeurd zal worden kan alleen worden weggenomen door geen minimum maat te noemen.

Een te klein roer kan zeer eenvoudig gerepareerd worden met een epoxy “plamuur” en daardoor is er geen argument om het voorstel te steunen.

Een ander nadeel is dat er een vermeend snelheidsvoordeel uit gelezen kan worden en we eindigen met een mini-roer.

 

Voorstel 15.

(Tom Westen): Roer, gewicht.

Naar aanleiding van vragen:

Een te licht roer kan spontaan omhoogkomen. Een praktisch haalbaar gewicht is 4,5 kg terwijl 4 kg goed mogelijk is. Destijds is gekozen voor 5 kg. Op zeer eenvoudige wijze en tegen zeer lage kosten is een correctiegewicht aan te brengen.

 

4. Nieuw voorstellen:

Reven.

Ron den Oude heeft een wens om te kunnen reven en uitreven tijdens de wedstrijd en wil dat mogelijk maken.

Dit reven is al geprobeerd, maar is moeilijk om tijdens het varen te doen zonder al te veel snelheidsverlies. Het gereefd zeilen is altijd een nadeel. Aan de wind snel maar voor de wind verlies je weer. Met twee man ben je bij harde wind altijd in het voordeel boven 1 man met rif. Als je alleen met harde wind overeind blijft dan is dat weer sneller.

Bovenstaande levert de oude discussie over het varen met bemanning of niet. En de eis dat een hele wedstrijdserie met een of twee “man” gevaren moet worden, maar dat is nu niet ter discussie.

 

Verplaatsen grommer op giek.

Hans van der Meer zal een voorstel indienen om het zeil hoger te mogen hijsen door het bevestigingspunt op de gaffel te verlagen. Het zeil komt hoger en dat levert een aanzienlijk vergroting van de manoeuvreerruimte en dat verhoogt de veiligheid. Ook zal bij licht weer een fractie meer wind gevangen worden.

 

5. Afsluiting.

Frans Smits dankt eenieder voor zijn/ haar positieve inbreng.

Donald zal een samenvattend verslag maken. Dit verslag wordt op de website van de Twaalfvoetsjollenclub geplaatst.

Dankzij de waardevolle reacties en vragen op de ingediende voorstellen blijkt er veel behoeft om de ingediende voorstellen nog aan te passen. Ook de toelichting van J.J. Korpershoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd. Daarom geeft de TC de leden en certificaathouders de mogelijkheid om aangepaste (en nieuwe) voorstellen in te dienen.

 

Het is de wens om die vóór 7 april a.s. bij Donald Schotel (als secretaris van de TC) per mail aan te leveren. Na die datum worden alle voorstellen met het Watersportverbond besproken ter voorbereiding op de TVC die naar verwachting in de loop van mei zal worden gehouden.

 

Jaap Wientjes dankt JJ Korpershoek voor zijn zeer gewaardeerde inbreng.

 

Jaap dankt ook de vertegenwoordiger van de Vrijbuiter voor hun gastvrijheid en het bedienend personeel voor hun hulp.

 

Frans rest niet anders dan eenieder een goede en veilige reis huiswaarts te wensen.

 

 

Donald Schotel

Secretaris TC,

Huizen 31 maart 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

TVE 18 november

Bericht van de technische commissie van de Twaalfvoetsjollenclub over de a.s. bijeenkomst m.b.t de agenda en de voorstellen tot wijziging van de klassenvoorschriften. Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en staat onder leiding van het Watersportverbond.

Rina de Nooijer Nederlands Kampioen 2023

Als overtuigende winnaar van het op de Langweerder Wielen  verzeild NK 2023 is Rina de Nooijer  (832) als kampioen gehuldigd. Samen met haar partner, bemanningslid en "coach"  Henk Wittenberg kreeg zij de kampioenswimpel uitgereikt door de voorzitter Jaap Wientjes. Tweede werd Durk Zandstra (861) en de derde plaats viel ten deel aan de kampioen van 2020 Arjen Kort  (770) met zijn broer Hidde.